Regulamin

Postanowienia ogólne
Obowiązek przestrzegania prawa
Zamawianie usługi Ogłoszenie Drobne
Treść Ogłoszeń Drobnych
Bezpłatne Ogłoszenia Drobne
Płatne Ogłoszenia Drobne
Faktury VAT
Obowiązki i odpowiedzialność Klienta
Obowiązki i odpowiedzialność Serwisu
Postępowanie reklamacyjne
Postanowienia końcowe
I. Postanowienia ogólne

1. "Regulamin" oznacza Regulamin świadczenia usługi "Ogłoszenia Drobne" w serwisie webdeal.pl, zwanej w dalszej części regulaminu "Ogłoszenia Drobne".
2. Usługodawcą jest firma OCS Internaltional Alexander Vaz ul Piotra Borowego 12C/1 30-215 Krakow NIP 677 2394 605 - zwana w dalszej części regulaminu "firmą".
3. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający webdeal.pl świadczenie usługi Ogłoszenie Drobne poprzez wysłanie formularza ze strony dodawania ogłoszenia.
4. Usługa Ogłoszenie Drobne to usługa polegająca na utrzymaniu ogłoszenia Klienta w części serwisu webdeal.pl zwanej "Ogłoszenia".
5. Wysyłając formularz ze strony dodawania ogłoszenia Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.
6. webdeal.pl zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie https://webdeal.pl/regulamin

II. Obowiązek przestrzegania prawa
1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
2. W przypadku uzyskania przez firmę informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, firma ma prawo przetwarzać posiadane dane w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
3. Dane kontaktowe Klientów serwisu webdeal.pl służą do nawiązania kontaktu z ogłoszeniodawcą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

III. Zamawianie usługi Ogłoszenie Drobne
1. Zamówienie usługi następuje poprzez wysłanie formularza ze strony dodawania ogłoszenia.
2. Publikacja Ogłoszenia Drobnego dokonywana jest na podstawie danych w prawidłowo wysłanym formularzu ze strony dodawania ogłoszenia.
3. Ogłoszenie Drobne publikowane jest w serwisie webdeal.pl przez okres min 30 dni.

IV. Treść Ogłoszeń Drobnych
1. Zabrania się dodawania Ogłoszeń Drobnych, które:
- naruszają prawo,
- naruszają prawa osób trzecich (dobra osobiste, prawa autorskie),
- naruszają dobre obyczaje oraz normy moralno-etyczne,
- mają charakter towarzyski z podtekstem erotycznym, a ich treść wskazuje na zamiar ułatwienia bądź nawiązania kontaktów mających cel inny niż matrymonialny i zostały umieszczone w nieodpowiedniej kategorii,
- mają charakter wypowiedzi, komentarza, opinii, oceny, podobny do postów umieszczanych na forum internetowym,
- zawierają reklamy serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla webdeal.pl
2. W przypadku stwierdzenia, że treść Ogłoszenia Drobnego (zarówno bezpłatnego jak i płatnego) narusza postanowienia niniejszego regulaminu, firma zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Ogłoszenia.
3. W przypadku stwierdzenia, że Ogłoszenie Drobne (zarówno bezpłatne jak i płatne) zostało zamieszczone w kategorii niezgodnej z jego treścią, firma zastrzega sobie prawo do przesunięcia ogłoszenia do właściwej kategorii lub do jego usunięcia.

V. Bezpłatne Ogłoszenia Drobne
1. Do zamieszczenia bezpłatnego Ogłoszenia wymagane jest uzupełnienie prawidłowo wszytskich danych w formularzu ze strony dodawania ogłoszenia.
2. Klient ma prawo do zamieszczenia ogłoszenia drobnego w przeznaczonej do tego kategorii.
3. W przypadku stwierdzenia, że ogłoszenie jest niezgodne z kategorią lub regulaminem, może ono być usunięte bez podania przyczyny.
4. Zamieszczenie Ogłoszenia Drobnego dokonuje się z odpowiedniej pozycji uwzględnionej w portalu.

VI. Płatne Ogłoszenia Drobne
1. Klient ma prawo do zamieszczenia dowolnej ilości płatnych Ogłoszeń.
2. Zamieszczenia ogłoszenia dokonuje się z odpowiedniej pozycji uwzględnionej w portalu.

CENNIK:

7dni - 5.99zł

30 dni - 12.99zł

Odświeżenie ogłoszenia - 2.99zł

3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem przelewy24.pl.

VII. Faktury VAT

1. Użytkownik ma prawo poprosić o fakturę vat w terminie do 7 dni od dokonanje płatności w serwisie.

2. Aby wysłać prośbę o wystawienie faktury vat należy wejść na swoje konto w serwisie i kliknąć "generuj fakturę vat" przy płatności dla której faktura vat ma być wykonana.

3. Faktura vat pojawi się w zakładce "e-Faktury" do 48h od wysłania prośby i będzie dostępna przez 30 dni w celu pobrania.

4. Aby uzyskać zbiorczą fakturę vat prosimy o wcześniejszy kontakt meilowy pod adresem kontakt@webdeal.pl w temacie wpisująć "Zbiorcza faktura VAT" a w treści wiadomości podać adres email do kórego jest dopisane konto oraz za jaki okres ma być wystawiona faktura vat.

IX. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta

1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez webdeal.pl usługi Ogłoszenie Drobne.
2. firma ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usługi danemu Klientowi, bez prawa zwrotu wniesionej opłaty, jeżeli:
- Klient złamie postanowienia niniejszego regulaminu,
- Klient będzie korzystał z usługi Ogłoszenie Drobne niezgodnie z jej przeznaczeniem i określonymi parametrami,
- Klient będzie działał na szkodę innych Klientów webdeal.pl lub użytkowników sieci Internet.

X. Obowiązki i odpowiedzialność firmy OCS Internaltional Alexander Vaz ul Lindego 13D/22 30-148 Krakow NIP 677 2394 605
1. firma zobowiązany jest do świadczenia usługi Ogłoszenia Drobne w pełnym zakresie z należytą starannością.Firma nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
2. firma zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi Ogłoszenia Drobne w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemu.
3. firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku:
- braku ciągłości świadczenia usługi spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich
- klęsk żywiołowych,
- nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi,
- wykorzystania udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty trzecie,
4. firma nie bierze odpowiedzialności za skutki dostępu do usług Płatne Ogłoszenia Drobne przez osoby nieupoważnione na skutek kradzieży, ujawnienia lub przechwycenia danych dostępowych.
5. firma nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zamieszczanych Ogłoszeniach Drobnych.
6. firma nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
7. Odpowiedzialność firmy jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta.

XI. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana firmie w formie listu e-mail na kontakt@webdeal.pl i określać:
- dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta Ogłoszeń Drobnych,
- dane ogłoszenia umożliwiające jego identyfikację (ID ogłoszenia, datę jego dodania, link do ogłoszenia)
- zarzuty Klienta,
- okoliczności uzasadniające reklamację,
2. Firma obowiązana jest udzielić odpowiedzi na reklamację w możliwie szybkim terminie, maksymalnie w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz firmy przez podmioty, za które firma nie ponosi odpowiedzialności, firma przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

XII. Postanowienia końcowe
1. Do umowy pomiędzy Klientem a firmą zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a firmą, którym nie uda się zapobiec w drodze negocjacji, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
3. Firma zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku złamania przez Klienta postanowień umowy.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2017 r